AKTEPE - EMREZ MAHALLELERI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELIŞIM PROJESI

 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
Proje alanı ve çevresi Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Aktepe - Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İzmir kentinin güney aksında bulunan Gaziemir ilçesi sınırları içindeki Aktepe-Emrez Mahallelerinin çalışma alanı olarak belirlenmesini sağlayan unsurların başında, alanın ıslah parsellerinden oluşması, kaçak yapılaşmanın yoğun olması, Kentin kuzey güney gelişme yönlü makroformunu destekler konumda bulunması, ulaşım bağlantılarının güçlü olması, Kentin giriş aksı üzerinde havaalanına yakın konumda bulunması, Uzundere Toplu Konut Alanı, Yeni Fuar alanı, Uzundere Rekreasyon alanlarının da içinde bulunduğu “Uzundere Vadisi Kuşağı” nın devamı niteliğinde olması ve dolayısıyla kentsel dönüşüm projesinin gerçekleşmesi sonucunda söz konusu aks üzerindeki uygulamaları tamamlayıcı niteliğinde olması gelmektedir.

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Aktepe - Emrez Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 122 ha. büyüklüğündeki proje alanında, 4968 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri yapılarak toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur.

Tüm bu veriler ışığında mevcut kullanım kararları yeniden tasarlanarak, kentsel mekân standartlarında yaşam alanları oluşturma hedefi ile alan bütününde kentsel tasarım ve avan mimari proje elde edilmesi için Mimari Fikir Proje Yarışması düzenlenerek alanın kentsel tasarım ve mimari avan projeleri oluşturulmuştur.

Proje ile alanda yaklaşık 10.000 bağımsız birimde konut, konut altı işyeri ile turizm-ticaret fonksiyonu barındıran karma kullanımlı alanlar üretilmesi planlanmıştır. Projelendirilen konut alanları ile; park, okul, sağlık tesisi, kültür tesisi, eğitim alanları gibi sosyal donatılara erişim rahatlıkla sağlanacak, ulaşım ve otopark problemleri bulunmayacaktır. 1+1’den 4+1’e kullanımları içeren bu konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre 7 ile 15 kat arası değişen farklı yüksekliklerde inşaa edilecektir. Mevcut ticaret de gözetilerek projelendirme yapılmış, günübirlik ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu Altan Aydın Caddesinde yine konut altı ticaret birimleri tasarlanmıştır. Ayrıca, alanda yer alan derelerin çevresi açık yeşil alanlar olarak planlanmış olup dere yataklarının ıslahı ve vadi peyzajının düzenlenmesi ile gezinti alanları, bisiklet parkurları, açık spor alanları vb. rekreatif aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecektir. Alanın stratejik konumu da göz önünde bulundurularak; fuar alanı cephesinde karma kullanımlar barındıran alanlar oluşturulmuş, turizm, ticaret, ofis ve konaklama işlevlerinin yer alması planlanmıştır.

Hak sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen, "İzmir Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları" Belediye Meclisince onaylanmış olup, bu çerçevede proje tanıtım, bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri yapılarak yerinde dönüşüm yapmak üzere çalışmalar etaplar halinde yürütülmektedir.

129 Sokak No:6 adresinde bulunan iletişim ofisimizde etaplar halinde hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde; parsellerin mevcut plandan gelen yapılaşma koşullarına karşılık dönüşüm katsayı/oranları çerçevesinde hak edilen yeni konut inşaat hakkı ile parsel üzerinde yer alan yapı ve muhdesata karşılık dönüşüm katsayı/oranları çerçevesinde hak edilen yeni konut inşaat hakları toplamı ve bu çerçevede teklif edilebilecek yeni konutlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu teklifler, alan bütünü için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizce karar alınan "Uygulama Esasları" ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümenimizce karar alınan "Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesi" ve "Dönüşüm Parametreleri" çerçevesinde yapılmaktadır. Emrez Mahallesinde Belediyemizce belirlenen 4 ayrı etapta haksahipleri ile iletişim ofisinde birebir uzlaşma görüşmeleri yürütülmekte olup 1. Etapta yapılacak bağımsız birimler ile tercih etmeleri halinde bulundukları etaptaki bağımsız birimler teklif edilerek sözleşme imzalanmaktadır.

“Gaziemir İlçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri 48 ada 2 ve 7 parseller için ÇED Hizmeti Alımı İşi” ihalesi yürütülmüş, Yüklenici Firmanın hazırladığı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Proje Tanıtım Dosyası" teslimi sonrası "ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmıştır.

Maliye Hazinesinden bedeli karşılığı alınarak Belediyemiz adına devri gerçekleşen 48 Ada 2 ve 7 parsel ile çevresinde, mimari fikir yarışması sonucu hazırlanan kentsel tasarım projesine göre 1. etap plan değişikliği çalışmaları yürütülmüş ve kentsel tasarım projesinin ilk etabı Belediye Meclisimizce onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 48 ada 2 parselin imar uygulaması işlemleri tamamlanarak 2348 Ada 1 Parsel ve 2349 Ada 1 parsel olarak tescil edilmiştir.

Belediyemizce yürütülen tespit, analiz, proje hazırlama, uzlaşma, tapu devirleri, imar uygulama işlemlerinin tamamlanması sonucunda 552 konut, 85 konut altı ticaret Bağımsız Birimi içeren 80.000 m² inşaat alanı yapım ihalesine hazır hale getirilmiştir. Söz konusu imar adalarında haksahiplerine verilen taahhüttün yerine getirilmesi amacıyla yapım ihalesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.